Regulamin Sklepu Internetowego kalsport.pl

I. INFORMACJE OGÓLNE

I.1. Właścicielem sklepu internetowego kalsport.pl jest firma "KAL­-SPORT" Paweł Kalita ul. Trembeckiego 11a 35-234 Rzeszów NIP: 8131004652 Regon: 690086783, zwany dalej ”Sklepem Internetowym”, „Sprzedawcą” lub „Administratorem”.

I.2. Niniejszy regulamin określa zasady składania i ewidencjonowania Zamówień za pośrednictwem Sklepu Internetowego kalsport.pl 

I.3. Sklep Internetowy kalsport.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet i mieści się pod adresem elektronicznym: www.kalsport.pl Przedmiotem działalności Sklepu Internetowego jest sprzedaż towarów oferowanych przez firmę "KAL­-SPORT" Paweł Kalita ul. Trembeckiego 11a 35-234 Rzeszów.

I.4. Wszelkie pytania, uwagi bądź sugestie dotyczące funkcjonowania Sklepu Internetowego kalsport.pl można kierować na adres elektroniczny sklep@kalsport.pl.

I.5. Zamówienie w Sklepie Internetowym może złożyć:
a) osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terytorium Polski, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
b) każda osoba prawna,
c) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiadają zdolność do czynności prawnych, zwana dalej "Zamawiającym".

I.6. Zamawiający może kontaktować się ze Sprzedawcą korespondencyjnie pod adresem: "KAL­-SPORT" Paweł Kalita ul. Trembeckiego 11a 35-234 Rzeszów, pod adresem poczty elektronicznej: sklep@kalsport.pl lub pod numerem telefonu: Tel: +48 17 85 39 151.

II. WARUNKI DOKONYWANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

II.1. Złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży uwarunkowane jest:
wypełnieniem przez Zamawiającego w sposób prawidłowy, formularza rejestracyjnego oraz formularza zamówienia, wyrażeniem zgody przez Zamawiającego na zawarcie umowy sprzedaży oraz zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu Sklepu Internetowego meble.kalsport.pl i kalsport.pl.

II.2. Wszystkie ceny w Sklepie Internetowym są cenami brutto, wyrażone są w polskich złotych i uwzględniają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów dostarczenia towarów.

II.3. Sklep Internetowy kalsport.pl ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:
a) złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu,
b) gdy nie ma możliwości potwierdzenia zamówienia,
c) gdy wpłata na konto za zamówiony towar jest niezgodna z wartością dokonanego zamówienia,
d) złożonych z naruszeniem niniejszego regulaminu.

II.4. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru towaru i zapłaty oznaczonej przez Sklep Internetowy kalsport.pl ceny wraz z stosownymi kosztami dostarczenia towaru.

II.4.1. Wyróżniamy 2 możliwe opcje dostawy:

  • Kurier DPD w cenie 15,99 zł
  • Paczkomat InPost w cenie 17,99 zł

II.5. Orientacyjny czas realizacji zamówień wynosi:

  • 24 h na produkty dostępne na magazynie.
  • pozostałe produkty czas realizacji ustalany indywidualnie.

Do wskazanego orientacyjnego czasu realizacji zamówień nie są wliczane dni ustawowo wolne od pracy.

Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

II.6. Sprzedawca nie odpowiada za utrudnienia i opóźnienia w dostawie towaru nie wynikłe z jego winy, wynikające z nieobecności Zamawiającego lub jego przedstawiciela upoważnionego (osoby upoważnionej) do odbioru przesyłki.

II.7. Sprzedawca dostarcza towar Zamawiającemu wraz z fakturą VAT (lub paragonem) stanowiącą dokumentem sprzedaży.

II.8. O ile Zamawiający nie zaznaczy inaczej towar wysyłany jest na adres podany w formularzu danych osobowych. W przypadku, kiedy dostawa ma zostać wykonana pod inny adres Zamawiającego jest zobowiązany poinformować o tym Sprzedawcę drogą elektroniczną lub telefoniczną najpóźniej w dniu dokonania zakupu.

II.9. Wszystkie oferowane przez Sprzedawcę produkty są fabrycznie nowe.

II.10. Oferta produktów firmy Kalsport zamieszczona na platformie sprzedażowej Allegro oraz w firmowym sklepie internetowym kalsport.pl jest skierowana wyłącznie do osób, które dokonają rzeczywistego zakupu on-line i wybiorą odpowiednią opcję zapłaty oraz wysyłki.

II.11. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem płatności online.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A.

Dostępne formy płatności: Blik, przelew online i karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.

III. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

III.1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Zamawiający będący konsumentem może bez podania przyczyny zrezygnować (w drodze odstąpienia od umowy) z towaru zakupionego w Sklepie Internetowym kalsport.pl, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

III.1.1 Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy kupuje rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według jego specyfikacji lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Prawo do odstąpienia od umowy nie obowiązuje w przypadku umów zawieranych między przedsiębiorcami (z wyjątkiem osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą).

III.2. Zamawiający jest zobowiązany poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie, które powinno zostać wysłane pocztą na adres: Kalsport ul. Trembeckiego 11a, 33-234 Rzeszów, przez sklep internetowy kalsport.pl lub drogą mailową na adres sklep@kalsport.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można również złożyć przy wykorzystaniu formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Jeżeli Zamawiający skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca prześle mu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną.

III.3. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Zamawiającemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Zamawiającego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym został on poinformowany o decyzji Zamawiającego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Zamawiającego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Zamawiający zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Zamawiający nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedawcę. Sprzedawca ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

III.4. Zwracaną w związku z odstąpieniem od umowy rzecz należy odesłać lub przekazać na adres: Kalsport ul. Trembeckiego 11a, 33-234 Rzeszów , niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Zamawiający poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Zamawiający odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

III.5. Zamawiający ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w związku z odstąpieniem od umowy. Zwracany towar musi być kompletny. Zamawiający ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenia wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

III.6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

IV. REKLAMACJE

IV.1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia zamówionej przez Zamawiającego rzeczy bez wad. Regulacja odpowiedzialności Sprzedawcy za wady rzeczy zawarta jest w art. 556 i nast. Kodeksu Cywilnego.

IV.2. Przed odebraniem przesyłki od kuriera, z placówki Poczty Polskiej i ORLEN paczka lub paczkomatów Zamawiający ma obowiązek sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu.

IV.3. W przypadku dostawy towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej Zamawiający powinien po odebraniu paczki w obecności kuriera sprawdzić jej zawartość. Gdy uszkodzony jest towar lub otrzymane produkty są niekompletne Zamawiający powinien sporządzić w obecności kuriera protokół szkody, zawierający wyszczególnienie uszkodzeń lub braków oraz datę i godzinę doręczenia.

IV.4. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. IV.3. powyżej Zamawiający powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem Internetowym Kalsport celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

IV.5. W przypadku stwierdzenia innych nieprawidłowości (wada zawiniona przez producenta, brak zamówionego towaru, lub pomyłka w zamówieniu) należy bezzwłoczne poinformować Sklep Internetowy Kalsport o powyższym fakcie.

IV.6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych po otrzymaniu reklamowanego towaru, a o jej wyniku Zamawiający zostanie powiadomiony niezwłocznie najpóźniej w terminie 14 dni. Jeżeli dotrzymanie powyższego terminu nie będzie możliwe Sklep Internetowy Kalsport zawiadomi Zamawiającego o terminie rozpatrzenia reklamacji.

IV.7. Reklamowany towar (zabezpieczony przed zniszczeniem) należy odesłać na adres: Kalsport ul. Trembeckiego 11a, 33-234 Rzeszów na koszt własny Zamawiającego. Jeśli reklamacja okaże się zasadna, Zamawiającemu zostaną zwrócone standardowe koszty przesyłki stosowane dla przesłania produktów takiego rodzaju/gabarytu, jak reklamowany towar. Wymagane będzie wówczas okazanie potwierdzenia nadania lub innego potwierdzenia kosztów wysyłki.

IV.8. W sytuacji, gdy reklamacja zostanie uznana przez Sprzedawcę, Zamawiający otrzyma nowy towar tego samego gatunku i w ilości, jaka została zareklamowana.

IV.9. W przypadku, gdy Zamawiający nie zgadza się z decyzją Sprzedawcy o odmowie uwzględnienia reklamacji, może skierować sprawę pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego. Zamawiający będący konsumentem może rozwiązać spór ze Sprzedawcą bez kierowania sprawy do sądu powszechnego, korzystając z alternatywnych metod rozstrzygania sporów, tj. zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego (dalej jako „sąd polubowny”) działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, składając odpowiedni wniosek (tj. wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji albo wniosek o rozpoznanie sprawy przez sąd polubowny). Formularze wniosków, o którym mowa powyżej, są dostępne w sekretariacie każdego sądu polubownego oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Skorzystanie z alternatywnych metod rozstrzygania sporów jest możliwe tylko i wyłącznie, gdy obie strony wyrażą zgodę na rozstrzygnięcie sporu w tym postępowaniu. Rozwiązanie sporu w drodze mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej ani sądowej; nie służy od niego odwołanie. Skorzystanie z mediacji nie wyłącza możliwości wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego lub skierowania sprawy do sądu polubownego. Wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego lub ugodą zawartą przed sądem powszechny po ich uznaniu przez sąd powszechny albo po stwierdzeniu przez sąd powszechny ich wykonalności. Zamawiający, będący konsumentem, ma również prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub może zasięgnąć informacji u właściwej miejscowo Federacji Konsumentów.

IV.10. Zamawiający wyraża zgodę, aby wszelka korespondencja dot. zakupionego towaru, w tym w szczególności korespondencja dot. reklamacji towaru była przesyłana na adres e-mail Zamawiającego wskazany podczas rejestracji. Wysłanie poczty e-mail na adres, o którym mowa w zdaniu poprzednim uważa się za skuteczne doręczenie w momencie wprowadzenia wiadomości do sieci (np. Internet).

IV.11. Sklep Internetowy Kalsport jest sprzedawcą towarów i jako sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

V.1 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "KAL-­SPORT" Paweł Kalita ul. Trembeckiego 11a, 33-234 Rzeszów.

V.2 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia i zwrotu oraz reklamacji i zgłoszeń gwarancyjnych- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

V.3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia

V.4 Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany prawem do realizacji zamówienia, zwrotu, reklamacji i zgłoszeń gwarancyjnych

V.5 posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

V.6 ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

V.7 podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia

V.8 korzystanie ze Sklepu Internetowego jest zabezpieczone odpowiednimi środkami technicznymi zapobiegającymi pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

VI. OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

VI.1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.

VI.2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.

VI.3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

VI.4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.

VI.5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

VI.6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

VI.7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.


VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

VII.1. Promocje i rabaty obowiązujące w sklepie kalsport.pl nie podlegają łączeniu.

VII.2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.).

VII.3. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 01.06.2022 r.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Przypominanie hasła

Jeśli tego maila użyto do rejestracji w naszym serwisie, wyślemy Ci na niego link do zresetowania hasła.